What the flag / Suus Touw

polyair, flag cord

200x140 cm